Politică de confidențialitate

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Deoarece asigurarea protecției dvs. în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal, reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate diligentele necesare pentru a ne conforma standardelor impuse prin Regulamentul UE 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679) si prin orice alt act normativ în vigoare pe teritoriul României

Un pas important pentru realizarea acestui obiectiv este reprezentat de informarea în legătura cu modul în care datele dumneavoastra vor fi prelucrate( prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea).

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie.

1. Cine suntem și modul în care putem fi contactați:

BY NEAGU MARIUS SRL ( în continuare Bărbierii )

Cod Unic de Înmatriculare RO 35236749

Adresă: București, strada Aleea Livezilor, nr. 18, sector 5

Email: frizeria.barbierii@gmail.com

2. Colectare date/ tipuri de date

 1. Colectate automat în urma accesării(de tipul)
  • Adresă IP
  • Data și ora accesului
  • Diferența de fus orar față de Meridianul Greenwich (GMT)
  • Conținutul cererii (website specific)
  • Starea accesului/codul de stare HTTP
  • Volumul de date transferat
  • Acces solicitat la website
  • Browser, setări de limbă, versiunea de browser, sistem de operare și suprafață
 2. Colectate în urma completării formularului de programare sau în cazul creării unui cont::
  • Nume și Prenume;
  • Adresă de email;
  • Număr de telefon;
 3. Colectate în urma trimiterii unui email:
  • Nume și Prenume;
  • Adresă de email;

3. Fișierele cookie

1. Ce sunt?
 1. Acest Website folosește așa-numitele „fișiere cookie”. Fișierele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate în memoria terminalului dumneavoastră prin intermediul browser-ului. Acestea stochează anumite informații (de ex. limba preferată sau setările website-ului) pe care browser-ul le poate retransmite nouă (în funcție de durata de viață a fișierului cookie) la următoarea vizită pe Website-ul nostru.
2. Ce fișiere cookie folosim?
 1. Necesare:
  1. PHPSESSID – valabil pentru perioada sesiunii
  2. wc_cart_hash_# – valabil pentru perioada sesiunii
  3. wc_fragments_# – valabil pentru perioada sesiunii
 2. Statistică:
   1. _ga – durată de viață – 2 ani
   2. _gat – durată de viață – o zi 
   3. _gid – durată de viață – o zi
 3. Marketing:
  1. _fbp – durată de viață – 3 luni
  2. ads/ga-audiences – durată de viață – valabil pentru perioada sesiunii 
  3. fr – durată de viață – 3 luni
  4. NID – durată de viață – 6 luni
  5. tr – durată de viață – valabil pentru perioada sesiunii
3. Cookie-uri de la terți
 1. În cadrul Website-ului nostru, utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite (La care se va face in continuare referinta sub denumirea „Google”).
  1. Google va analiza utilizarea Website-ului nostru în numele nostru. În acest scop folosim fișierele cookie. Informațiile colectate de Google în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului nostru (de ex. URL aferent, paginile noastre web vizitate de dumneavoastră, tipul dumneavoastră de browser, setările dumneavoastră de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului, etc.) vor fi transmise într-un server al Google din SUA, unde vor fi stocate și analizate. Rezultatele respective vor fi apoi puse la dispoziția noastră într-o formă pseudonimizată. De asemenea, Google respecta Scutul de confidențialitate UE-SUA, care asigură menținerea unui nivel adecvat de protecție în legătură cu prelucrarea datelor de către Google în SUA.
  2. Vă puteți retrage consimțământul privind utilizarea analizei web în orice moment, descărcând și instalând Plug-in-ul pentru Browser Google furnizat.
  3. Mai multe informații cu privire la Google Analytics sunt disponibile în Termenii de utilizare Google Analytics, în Orientările privind protecția datelor și confidențialitate ale Google Analytics și în Politica de confidențialitate Google.
 2. În cadrul Website-ului nostru, utilizăm Facebook Pixel, un serviciu de marketing.
   1. Facebook Pixel va analiza utilizarea Website-ului nostru în numele nostru. În acest scop folosim fișierele cookie. Informațiile colectate de Facebook în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului nostru vor fi folosite pentru a vă putea oferi reclame corespunzătoare cu interesul dvs. manifestat față de produsele noastre în cadrul paginii facebook. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați https://www.facebook.com/business/gdpr .

4. Scopul prelucrării datelor

 1. În vederea realizării unei comunicări cu dumneavoastră
  1. În cazul în care inițiați o comunicare cu noi, datele dumneavoastră vor fi stocate pentru perioada necesară realizării scopului în care ne-ați contactat sau până la momentul în care ne solicitați ștergerea datelor, oricare dintre aceste momente ar surveni primul;
 2. Pentru a vă putea oferii servicii special configurate nevoilor dumneavoastră
 3. În scopuri de marketing
  1. Putem utiliza informaţiile respective pentru îmbunătăţirea produselor şi serviciilor pe care vi le oferim.
 4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
  1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime (În cazul unor situații excepționale precum atacuri cibernetice care pot periclita siguranța platformei noastre sau în cazul în care informațiile sunt solicitate de către instituțiile publice competente în vederea soluționării anchetelor în desfășurare, ne rezervăm dreptul de prelucra informațiile vizate)

5. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Vom stoca datele dumneavoastră până când atingem scopul prelucrării acestor date. Această regulă reflectă principiul prevăzut în art. 5 al. 1 lit. e impus prin Regulament şi este în strânsă legătura cu principiile prevăzute la art. 5 al. 1 lit. c și d. Astfel, prin stabilirea corectă a perioadei de retenție a datelor se evită prelucrarea unor date irelevante, incorecte sau neactualizate.

Regulamentul nu prevede perioade minime sau maxime de retenție a datelor, însă Bărbierii va reevaluarea periodic scopurile prelucrărilor, pentru a se evita situațiile în care prelucrarea continuă deși scopul a fost atins.

6. Terți

A: Google Analytics

 1. Scop: Web analytics
 2. Politici: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245

B: Facebook Pixel 

 1. Scop: Marketing 
 2. Politici: https://www.facebook.com/business/gdpr

Mențiune

   1. În cazul în care ne revine obligația legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
   2. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

7. Teritorialitate:

Prelucrarea datelor se face doar pe teritoriul României. Cu excepția datelor pseudonimizate folosite în funcțiile de analiza site și marketing descrise la pct. 3 “Cookie-uri de la terți” care se face și în  SUA conform procedurii descrise și este reglementată de Scutul de confidentialitate SUA-UE

8. Drepturile Dvs

Dreptul de acces al persoanei vizate

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

  1. scopurile prelucrării;
  2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
  3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
  4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; 
  5. existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
  6. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
Dreptul la rectificare

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1).

(2)   În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3)   Alineatele (1) și (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

(b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;

(c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3);

(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2)   În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3)   O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

(1)   Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(2)   În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(3)   Exercitarea dreptului menționat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

(4)   Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul de a fi notificat în legătura cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

(1)   Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

9. Date colectate în cadrul procedurii de recrutare

Prin această notă dorim să vă informăm cu privire la:

(i) scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal;

(ii) temeiul legal al prelucrării acestor date;

(iii) categoriile de date pe care le colectăm de la dvs. și pe care le prelucrăm;

(iv) durata prelucrării acestor date;

(v) drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată și modalitatea în care vi le poți exercita;

(vi) cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal.

Scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele

Datele personale ale candidaților care ne sunt transmise prin intermediul CV-urilor și/sau care sunt disponibile pe platformele de specialitate (de exemplu, LinkedIn) sunt prelucrate în vederea evaluării candidaturii dvs. pentru pozițiile disponibile în cadrul Bărbierii, respectiv în scopul demarării unei potențiale relații contractuale de muncă, după caz.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea și executarea unui contract (respectiv, contractul individual de muncă); în acest sens, temeiul juridic al prelucrării îl reprezintă articolul 6 alineatul (1) litera b) din Regulamentul GDPR.

Categoriile de date colectate și prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le puneți la dispoziție în cadrul CV-ului și/sau care sunt disponibile pe platformele de specialitate și includ, printre altele: numele și prenumele, fotografia, adresa de domiciliu și/sau adresa de reședință, adresa de e-mail personală, numărul de telefon personal, data nașterii, sexul, starea civilă, naționalitatea, experiența profesională, studii, abilități si cunoștințe, precum și orice alte date cu caracter personal incluse în CV-ul pe care îl transmiteți.

În măsura în care documentele pe care ni le transmiteți conțin și datele personale ale altor persoane fizice (de exemplu, persoane de contact pentru verificarea referințelor), vă rugăm să informați respectivele persoane anterior transmiterii către Bărbierii a datelor lor personale cu privire la modalitatea în care datelor lor cu caracter personal vor fi prelucrate de către societate.

Durata prelucrării acestor date

Datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție în cadrul CV-ului și/sau care sunt disponibile pe platformele de specialitate vor fi stocate și prelucrate pe durata derulării procesului de recrutare pentru poziția disponibilă în cadrul societății, urmând ca la finalul procesului de recrutare acestea să fie șterse.

Destinatarii datelor cu caracter personal. Transferul datelor cu caracter personal

Bărbierii nu transferă datele cu caracter personal pe care i le puneți la dispoziție în cadrul proceselor de recrutare către alți terți.

Securitatea prelucrării

Bărbierii va asigura securitatea prelucrării datelor dvs. începând cu momentul conceperii acestora prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

De asemenea, Bărbierii vă va informa, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care o eventuală încălcare a securității datelor este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., cu excepția cazurilor indicate în art. 34 din Regulament.

Drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată

În considerarea calității dvs. de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la toate aspectele esențiale ale prelucrării de date;
 • Dreptul de acces la datele prelucrate și la o serie de informații, conform prevederilor legale, drept care vă permite să fiți informat dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi , precum și cu privire la detaliile disponibile în acest sens (inclusiv dar fără a se limita la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate etc.),  
 • Dreptul de a obține rectificarea și/sau completarea datelor personale, fără întârzieri nejustificate;
 • Dreptul de a obține ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate);
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor).
 • Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a obține date personale prelucrate într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat în scopul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului, în cazurile prevăzute de art. 20 din Regulament.
 • Dreptul la opoziție Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării în temeiul interesului public sau al interesului legitim al operatorului sau în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor justificări, cu excepția prevăzute de art. 21 din Regulament.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în afara excepțiilor prevăzute de art. 22 din Regulament.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Dreptul la formula o  cale de atac, în fața instanțelor de judecată din România.

Modalitatea în care vă puteți exercita drepturile de care beneficiați

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile anterior indicate, vă rugăm să formulați o solicitare scrisă sau verbală, cu indicarea calității dvs. de persoană vizată și obiectul solicitării, pe care să o adresați către Bărbierii folosind datele de contact de mai jos:

În atenția: Departamentului HR

Adresa: București, strada Aleea Livezilor, nr. 18, sector 5

E-mail: frizeria.barbierii@gmail.com

În măsura în care solicitați o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării de către Bărbierii, aceasta vă va fi furnizată în format material sau electronic, conform opțiunii dvs. Orice copii ulterioare ale acelorași date vor fi furnizate contra cost.

Bărbierii va analiza temeinicia solicitărilor dvs. și vă va furniza un răspuns fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când complexitatea și numărul cererilor o impune. Pentru solicitările transmise de către dvs. în format electronic, răspunsurile se vor transmite tot în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați expres furnizarea lor în alt format.

Alte chestiuni

În calitate de persoană vizată, dorim să vă informăm că vă revin următoarele obligații:

 1. De a furniza date corecte;
 2. De a informa Bărbierii, fără întârzieri nejustificate, despre orice modificare survenită cu privire la datele prelucrate.

10. Dispoziții finale

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, puteți să ne contactați în prealabil la adresa de email frizeria.barbierii@gmail.com și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Pentru a revizui setările de cookie, click aici.